Exchange
Inst Type Underlying Expiry Date Last Price (Rs) Chg(%) OI OI Chg(%)
FUTSTK UBL 25-Jul-2019 1347.00 -0.88 291900 1713.04
FUTSTK MFSL 25-Jul-2019 419.20 1.26 172800 620.00
FUTSTK SRF 25-Jul-2019 3005.30 4.45 49000 444.44
FUTSTK RECLTD 25-Jul-2019 155.75 1.63 2358000 293.00
FUTSTK ARVIND 29-Aug-2019 67.70 -5.38 90000 200.00
FUTSTK TATAMTRDVR 25-Jul-2019 77.50 -1.84 2982000 176.11
FUTSTK GRASIM 25-Jul-2019 886.35 0.29 244500 148.85
FUTSTK CUMMINSIND 25-Jul-2019 732.30 -1.36 60900 141.67
FUTSTK TVSMOTOR 25-Jul-2019 450.80 -0.58 389400 122.64
FUTSTK MARUTI 29-Aug-2019 6456.35 -2.16 12450 118.42