Exchange
Inst Type Underlying Expiry Date Last Price (Rs) Chg(%) OI OI Chg(%)
FUTSTK SUNTV 30-May-2019 592.65 -1.66 1597000 1048.92
FUTSTK GRASIM 30-May-2019 874.40 -1.90 1107000 969.57
FUTSTK CENTURYTEX 30-May-2019 948.15 0.85 230400 464.71
FUTSTK BHARATFORG 30-May-2019 504.75 -1.90 1051200 437.42
FUTSTK UBL 30-May-2019 1431.45 -1.64 198100 414.55
FUTSTK CADILAHC 30-May-2019 339.70 -0.51 1019200 368.38
FUTSTK RPOWER 30-May-2019 8.45 -13.78 8096000 311.38
FUTSTK BHARATFIN 30-May-2019 1120.15 -2.65 376000 308.70
FUTSTK JUBLFOOD 27-Jun-2019 1360.00 -2.72 2000 300.00
FUTSTK MFSL 30-May-2019 446.95 1.95 61200 292.31