Exchange
Inst Type Underlying Expiry Date Last Price (Rs) Chg(%) OI OI Chg(%)
FUTSTK SUZLON 28-Feb-2019 5.70 28.09 210140000 -4.16
FUTSTK SUZLON 28-Mar-2019 5.75 27.78 72580000 37.21
FUTSTK SUZLON 25-Apr-2019 5.60 20.43 1672000 15.79
FUTSTK RELINFRA 28-Mar-2019 134.05 7.89 898300 37.65
FUTSTK ADANIENT 28-Feb-2019 129.50 7.51 18412000 -1.18
FUTSTK RELINFRA 28-Feb-2019 133.85 7.51 7896200 -11.11
FUTSTK MOTHERSUMI 25-Apr-2019 144.65 6.32 116850 2.50
FUTSTK ADANIENT 28-Mar-2019 129.10 5.99 22712000 0.18
FUTSTK IRB 28-Mar-2019 130.45 5.63 681600 10.36
FUTSTK MOTHERSUMI 28-Feb-2019 143.15 5.30 26345400 -4.90